missie en visie

Het Forum Palliatieve Zorg (Netwerk Palliatieve Zorg BHV vzw) is een open plaats van uitwisseling, vorming en ontmoeting voor alle partners van de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. De belangrijkste partner is de thuisequipe palliatieve zorg Omega, waarmee we intens samenwerken. Daarnaast zijn alle woonzorgcentra, palliatieve eenheden, palliatieve support teams, palliatieve dagcentrum, huisartsenkringen en eerste lijnsgezondheidswerkers van onze regio, sturend aanwezig in de praktijk- en theorievorming palliatieve zorg. Ook de nauwe samenwerking met partners zoals LEIF, End of Life Care Research Group van de VUB en UGent, hogescholen Erasmus en Odisee, Expertisecentra dementie en vele anderen zorgen voor bijsturing en ethisch denken in het handelen bij het levenseinde.

Binnen het kader van de wet inzake patiëntenrechten, het recht op palliatieve zorg voor elke burger, en de wetgeving inzake euthanasie, staan het denkwerk en de activiteiten van het Forum in functie van het creëren van de mogelijkheid dat elk sterven een waardig, persoonlijk en intiem gebeuren is.

Elk handelen en spreken in de palliatieve zorg is gedragen door een visie op de mens en zijn omgeving. Dit geldt zowel voor de hulpvrager, zijn familieleden en vrienden, als voor de hulpverleners. Het Forum wil hulpverleners aanmoedigen hun eigen mensbeeld te leren kennen, het te verfijnen en het te toetsen aan de dagelijkse praktijk waardoor bijsturen van eigen denken en handelen mogelijk wordt.

Visie

 • We stellen medisch alles ter beschikking waardoor een persoon geen onnodig lijden moet ondergaan. Daarnaast laten we de mogelijkheid aan ieder persoon in palliatieve zorg om een beroep te doen op psychologische, sociale en existentiële begeleiding. (via de thuiszorgequipe Omega).
 • Het aandachtig luisteren, zonder (voor)oordelen, naar verschillende personen in de zorg voor een ernstig zieke medemens, maakt overleg tussen verschillende hulpverleners zinvol en noodzakelijk.
 • De (huis)arts heeft een centrale plaats in de coördinatie van de hulpverlening, in de bij te sturen medische behandeling, in het overleg met hulpverleners. De huisarts wordt daarin voortdurend bevraagd en ondersteund.
 • In een multidisciplinaire equipe wordt de plaats en de kundigheid van iedere hulpverlener gerespecteerd. Een goede communicatie draagt bij tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg.
 • Het Forum brengt het ervaringsleren van werkers palliatieve zorg samen: er is geen opgelegd zorgmodel. De dagelijkse werking, de feedback van mensen thuis, van huisartsen, eerste lijn gezondheidswerkers, literatuur en voordrachten zorgen voor een open denken, een cultuurgevoelig handelen en een gezonde portie onzekerheid: doen we het goed?
 • Er is geen enkele opleiding noch profiel die de kwaliteit van de zorg volledig kan garanderen. De kundigheid en creativiteit van iedere hulpverlener kan aangescherpt worden door blijvende opleiding, reflectie en intervisie.
 • Het Forum biedt dan ook jaarlijks uitgebreide vormings – en opleidingsmogelijkheden aan. Lesgevers van het Forum zijn meestal mensen met een degelijke praktijk in de palliatieve zorg.
 • Op regelmatige basis gaan we in debat met onze partners, nodigen we interessante sprekers uit die ons uitdagen om verder na te denken waar we mee bezig zijn. We willen ook de politiek verantwoordelijken blijven sensibiliseren over de noden van de praktijk.
 • De werkgroepen binnen het Forum staan open voor alle partners.
 • De vrijwilligerswerking van het Forum staat in dienst van de thuiszorg – dit zowel bij de mensen thuis als bij bewoners in woonzorgcentra – en in dienst van het dagcentrum TOPAZ en LEIF.
 • Door onze samenwerking en netwerking in multicultureel Brussel en in de provincie Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde), is het Forum een werkplaats waar wetenschap, cultuurdiversiteit en sociale gelaagdheid een dagelijkse bron van inspiratie vormen. Daarmee blijft de kwaliteit van de palliatieve zorg in beweging.