Introductie en postgraduaat Palliatieve Zorg ism Odisee en Erasmus Hogeschool Brussel

Het Forum Palliatieve Zorg heeft een opleidingsaanbod in samenwerking met de Brusselse hogescholen Odisee en Erasmus en is erkend door het Ministerie van Onderwijs.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg kunnen deelnemen: verpleegkundigen, zorgkundigen, animatieverantwoordelijken, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, sociale assistenten, morele consulenten, pastores,…

Programma

Deze opleiding is getrapt met twee onderdelen  :

-een introductie palliatieve zorg: deze omvat 6 studiepunten en wordt gespreid over 7 lesdagen en 1 terugkomdag (inclusief evaluatie). Deze lessen kunnen ook gevolgd worden als losse vormingsdagen.

-een postgraduaat palliatieve zorg : deze telt 20 studiepunten en bestaat uit de introductie palliatieve zorg ( 6 SP) en een verdiepingsmodule (14 SP). De verdiepingsmodule wordt gespreid over 15 lesdagen, waarvan 2 naar keuze kunnen worden gevolgd binnen het vormingsaanbod palliatieve zorg van de drie partners. Facultatief is het ook mogelijk om 80 uren (5 SP) stage te lopen in een palliatieve setting.

Het postgraduaat palliatieve zorg van Odisee kan aanzien worden als een sterk praktijkgerichte opleiding – begeleid door deskundigen uit het werkveld- om vaardigheden te ontwikkelen voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept . Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de patiëntenrechten.

De palliatieve zorgverlening in België spreekt  over een inclusieve zorgverlening, met zorg op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/ haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. We willen onszelf als zorgverlener bekwamen om -overeenkomstig dit referentiekader  van de zorgvrager- de zorg die we aanbieden in gesprek te brengen en af te stemmen waar nodig, m.a.w.  zelf een voldoende cultuursensitieve houding aan te nemen  te zijn als zorgverlener.  Het is een constante denkoefening die dient te  worden gemaakt, uit respect voor de zorgvrager en zijn lijden.  In elke module  wordt dit als aandachtspunt meegenomen.

De opleiding is ook sterk wetenschappelijk onderbouwd en zet in alle modules in op interactief werken en casuïstiek via een leertraject voor elke student. Er wordt vertrokken van individuele leervragen en toepassing van casussen per lesonderdeel (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische, … invalshoek) , zodat de uiteindelijke evaluatie via opdrachten en intervisie verloopt ( dus niet via klassieke examens). Ook wordt er een inleefsessie georganiseerd via zorgethisch lab sTimul.

Daarnaast legt deze opleiding sterk de nadruk op het biomedisch en sociaal-menswetenschappelijk aspect en specifiek op het ontwikkelen van de juiste communicatievaardigheden t.a.v. de  zorgvrager, zijn naasten en de collega-zorgverleners.

Je verlaat de opleiding dan ook als een palliatief deskundige, die de geleerde skills en inzichten kan toepassen in zijn eigen werksetting, al of niet als palliatief referent.

Het programma voldoet ook aan het wettelijk kader voor het behalen alsook voor het behouden van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

 

Volgende modules worden aangeboden in de introductie-opleiding ( 6SP):

 • Basisconcept palliatieve zorg en wetgeving/structuren
 • Fysieke aspecten bij pijn:  observatie en anamnese
 • Medische aspecten van palliatieve zorg: urgenties en palliatieve sedatie
 • Verpleegkundige diagnostiek-en interventies(pijn en symptoomcontrole),
 • Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
 • Omgaan met familieleden binnen de palliatieve zorg
 • Zorg voor de zorgenden
 • Beslissingen rond het levenseinde
 • Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager
 • De kunst van het zorgplannen
 • Existentiële en spirituele pijn en zorg
 • Cultuursensitieve zorg in een palliatieve context
 • Handvatten voor het omgaan met rouw en verlies

 

In de verdiepingsmodule wordt gewerkt in de opleidingsclusters (14 SP):

-Verpleegkundige wetenschappen (waaronder 16 u kiezen uit Sessies voor bijzondere cliëntengroepen en PALM-opleiding, …)

-Biomedische wetenschappen

-Sociale en menswetenschappen

-Facultatieve stage + portfolio

 

Aantal deelnemers

25  deelnemers

Data en tijdstippen

Introductiepostgraduaat:8 donderdagen van 9u00 tot 16u00 : 22/09/16, 29/09/16 ,6/10/16 ,13/10/16, 20/10/16, 27/10/16 ,10/11/16, 17/11/16 en terugkomdag 12/01/17.

Verdieping postgraduaat: 15 donderdagen van 9u00 tot 16u00:24/11, 1/12,8/12, 15/12,22/12, 19/01,26/01, 02/02, 16/02, 23/02, 20/04, 27/04, 04/05,11/05, 18/05 en evaluatiedag 15/06.

Locatie

Odisee Brussel : Campus Terra Nova ( Blekerijstraat 27-29, 1000 Brussel) en Campus ‘t Serclaes (Warmoesberg 26, 1000 Brussel)

Kostprijs

 • Volledig postgraduaat (20 SP) : 1050 €
 • Introductiemodule (6 SP) : 350  €
 • Facultatieve stage : 100 €
 • Losse dagen : 90 €/ dag

Opleidingscheques en educatief verlof zijn mogelijk.

Attestering

Het volgen van de introductiecursus geeft recht op een attest “Introductie Palliatieve Zorg” en biedt de mogelijkheid om zich verder te bekwamen met een getuigschrift “postgraduaat palliatieve zorg” tot gevolg.

Inschrijvingen

Voor meer informatie over de inhoud van het postgraduaat kun je terecht bij Kathy Pletinckx: kathy.pletinckx@odisee.be. Voor administratieve inlichtingen kun je terecht op het secretariaat van het Groepscentrum Permanente Vorming: 02/609.37.37 of gpv@odisee.be.

 

PALM = permanente vorming in palliatieve zorg voor medici en masters

PALM heeft aandacht voor de problemen van palliatieve en chronische zieken zoals pijn- en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. De kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd door experten met jarenlange praktijkervaring. De informatieoverdracht en training gaan gepaard met een respectvolle houding voor zwaar zieken, waarbij eerbied voor de wil van de patiënt cruciaal is.

Voor meer informatie kan u terecht op www.wemmel.center/nl/opleidingen/

 

LEIF

Ingericht door het LevensEinde InformatieForum. Het LEIF project is een open initiatief en bestaat uit mensen en verengingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Doelstelling

In deze opleiding wordt inzicht verworven in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg. Op deze manier kunt u fungeren als referent en bij collega’s aan intercollegiale deskundigheidsbevordering doen. U zal ook beter in staat zijn om rond deze problematiek met o.a. artsen en andere teamleden te communiceren.

Doelgroep

Er zijn twee verschillende opleidingen nl.

 • LEIFartsenopleiding: deze opleiding is verspreid over 5 zaterdagen en is geaccrediteerd (ethiek en economie) en leidt tot een certificaat.
 • LEIFopleiding voor andere zorgverleners (verpleegkundigen [LEIFnurses], apothekers, psychologen, kinesisten, moreel consulenten, pastores, maatschappelijk werkers,…): deze opleiding is verspreid over 5 modules van elk 6 uur en leidt tot een certificaat. Er is telkens een cursus in het voor- en in het najaar.

Voor meer informatie kan u terecht op www.leif.be